Ako objednávať?

Tovar si môžete objednať osobne so svojim obchodným zástupcom, ktorý Vás v pravidelných intervaloch navštevuje a rieši Vaše požiadavky.

V prípade, že ste sa rozhodli objednávky robiť osobne prostredníctvom telefonických pracovníkov, musíte vedieť, ktorý sklad je zodpovedný za spracovanie a riešenie Vašej objednávky. Túto informáciu je možné zistiť alebo prostredníctvom Vášho obchodného zástupcu, alebo prostredníctvom telefonického kontaktu na číslo: 0918/660236 – Jana Drahoňová.

Po zistení kontaktu si už svoje objednávky môže nahlasovať rovno zodpovedným pracovníkom požadovaného skladu:

Inmedia – sklad PD (pobočka), Košovská cesta 22, 971 01Prievidza
Kontaktná osoba:
p. Čavojská
Telefón: 046/5425302, 0918 660207
E-mail: cavojska@inmedia.sk
Fax: 046/5425359

Inmedia – sklad ZV (centrála), Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Kontaktná osoba: Katarína Pastierovičová, Lenka Škultétyová
Telefón: 0918 660 201, 045/5363008
E-mail: odbytzv@inmedia.sk
Fax: 045/5363024

Inmedia – sklad KE (pobočka), Jazerná 1, 040 12 Košice
Kontaktná osoba: Silvia Kusajlová
Telefón: 0918/660224, 055/7896173
E-mail: odbytke@inmediazv.sk
Fax: 055/7896174

Mabonex – sklad PN: Horné Pole 610/16, Krakovany (smer Vrbové)
Kontaktná osoba: Lucia Matejkovičová
Telefón: 0918/660231, 033/7910061, 0918 660 235
E-mail: odbytpn@mabonex.sk
Fax: 033/7625459

Čas osobného nahlasovania objednávok je v závislosti od lokality Vašej prevádzky:

  • pre východné Slovensko – v pracovné dni od 06.00 hod do 10.00 hod
  • pre stredné Slovensko – v pracovné dni od 06.00 hod do 13.00 hod
  • pre západné Slovensko – v pracovné dni od 06.00 hod do 14.00 hod

V prípade, že viete objednávku nahlásiť viac dní vopred (minimálne 2 pracovné dni) je to možné kedykoľvek v pracovný deň v čase od 06.00 hod do 16.00 hod.

Ako platiť za tovar?

Za tovar je možné platiť v hotovosti alebo bezhotovostne bankovým prevodom. Spôsob platy je dohodnutý v zmluve uzavretej so spoločnosťou INMEDIA/ MABONEX, spol. s r. o. Ak platíte v hotovosti, konkrétnu sumu za dodaný tovar uvedenú na hotovostnej faktúre s DPH zaplatíte priamo vodičovi, ktorý Vám daný tovar privezie. Suma sa platí po dôkladnom prebratí tovaru.

V prípade bezhotovostnej platby platíte v dohodnutej lehote splatnosti na účet spoločnosti. Za deň splatnosti sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet spoločnosti.

Ako postupovať pri preberaní tovaru?

Tovar do jednotlivých škôl/jedální zaváža spoločnosť INMEDIA/MABONEX. Vodič dopravného prostriedku, ktorý Vám tovar privezie, je povinný odovzdať Vám faktúru, ktorá slúži aj ako dodací list, vystavenú spoločnosťou INMEDIA/MABONEX, kde je uvedený súpis všetkých tovarov, ktoré Vám odovzdá.

Každú dodávku je potrebné fyzicky skontrolovať – objednané množstvo, dodané množstvo a množtvo uvedené na faktúre. Zhodu potvrdíte na dokladoch odtlačkom pečiatky, dátumom prevzatia tovaru a vlastnoručným podpisom.

Ak pri kontrole dodávky zistíte kvantitatívne alebo kvalitatívne rozdiely, je potrebné vyznačiť ich na reklamačný list, ktorý Vám na požiadanie predloží vodič dopravného prostriedku.

V prípade bezhotovostnej platby bude o takto reklamovaný tovar upravená faktúra, ktorá Vám bude zaslaná poštou. V prípade platby v hotovosti zákazník vypíše reklamačný list (súčasť hotovostnej faktúry) a uhradí plnú sumu hotovostnej faktúry vodičovi pri prebratí tovaru. Na sumu uznanej reklamácie bude vystavený dobropis, ktorý bude vysporiadaný bankovým prevodom. Z tohto dôvodu Vás prosíme o uvedenie čísla bankového účtu.

Reklamovať množstevné rozdiely po prebratí tovaru nie je možné!!!!

Ako vybaviť OSTATNÉ REKLAMÁCIE?

Na riešenie ostatných otázok volajte priamo zodpovednú operátorku, prípadne telefonickú linku zákazníckeho servisu (infolinka: 0918/660236). Kolegyne Vám rady pomôžu pri riešení iných problémov. Po odsúhlasení oprávnenosti reklamácie Vám bude suma (stanovená ako počet poškodených kusov tovaru x cenníková cena tovaru vrátane DPH) vrátená formou dobropisu. V prípade chybne vystavenej faktúry (chybná cena, množstvo), je potrebné kontaktovať priamo fakturantku, ktorá daný doklad vystavila. Jej meno a kontakt je uvedený na faktúre. Po preverení oprávnenosti Vám zodpovedná fakturantka chybnú položku opraví a zašle správnu faktúru.

Pravidlá DANONE školskej mliečnej ligy pre školský rok 2023/2024

1. Tieto pravidlá sú jediný dokument, ktorý záväzne upravuje podmienky DANONE školskej mliečnej ligy (ďalej len „DŠML“). Pravidlá môžu byť zmenené na základe rozhodnutia organizátora, pričom zmeny budú zverejnené na webovej stránke www.skolskymliecnyprogram.sk.

2. Organizátorom DŠML je spoločnosť DANONE s.r.o, so sídlom Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 344 275, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 50097 /B (ďalej len „Danone").

3. Hlavnými partnermi DŠML sú spoločnosť INMEDIA, spol. s r.o., so sídlom Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36 019 208, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 4345/S (ďalej len „INMEDIA") a spoločnosť MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., so sídlom Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, IČO: 31 428 819, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 463/T (ďalej len „MABONEX SLOVAKIA").

4. DŠML prebieha od 01. 10. 2023 do 30. 06. 2024 na území Slovenskej republiky.

5. Účastníkmi DŠML môžu byť: detské jasle, materské školy, základné školy, stredné školy, školské internáty základných a stredných škôl, školské zariadenia pre voľný čas a výchovnú činnosť (ďalej spolu len „školy") a školské jedálne.

6. Pre riadne zapojenie sa do DŠML je potrebné do 30. 09. 2023 správne a kompletne vyplniť „Prihlášku do DŠML", ktorá je dostupná na www.skolskymliecnyprogram.sk a túto odoslať na adresu sídla spoločnosti INMEDIA (vid. vyššie).

7. Každej škole a školskej jedálni, ktorá sa riadne zapojí do DŠML, bude vytvorené bonusové konto, na ktoré jej budú pripisované body za objednané a odobraté výrobky Danone podľa katalógu dostupného na www.skolskymliecnyprogram.sk (ďalej len „výrobky"). Za každý odobratý kus výrobku Danone a Alpro získa škola a školská jedáleň 1 bod a za každý odobratý kus výrobku Danone značky Kostíci získa škola a školská jedáleň 1,5 boda.

8. Školy a školské jedálne, ktoré sa zapoja do DŠML do 22. 09. 2023, získajú 1500 bodov naviac.

9. DŠML pozostáva z 43 týždňov, pričom školy a školské jedálne sa musia aktívne zúčastniť, t. j. objednávať a odoberať výrobky, minimálne 39 týždňov. Z povinných 43 týždňov tak môžu školy a školské jedálne vynechať 4 týždne (najmä počas riaditeľského voľna, chrípkových prázdnin atď..), bez potreby ich nahradenia.

10, Školám a školským jedálňam, ktoré sa zapoja do DŠML už od začiatku školského roka, budú pripísané bonusové body za odobraté výrobky za obdobie od 01. 09. 2023 do 30. 09. 2023. Bonusové body môžu školy a školské jedálne využiť len ako náhradu za týždne, počas ktorých sa aktívne nezúčastnili DŠML (t.j. bonusové body slúžia ako kompenzácia za prípadné výpadky).

11. Objednávať je možné iba celé kartóny výrobkov. Jeden kartón obsahuje 12 až 24 kusov výrobkov v závislosti od druhu výrobku, pri nápojoch 6 a 8 kusov výrobkov. Minimálny odber pre školy a školské jedálne s počtom detí väčším ako 90 je 22 kartónov mesačne (bez rozdielu na počet objednávok v danom mesiaci). Minimálny odber pre školy a školské jedálne s počtom detí menším ako 90 je 12 kartónov mesačne (bez rozdielu na počet objednávok v danom mesiaci). Minimálny odber pre školy a školské jedálne s počtom detí menším ako 30 je 5 kartónov mesačne (bez rozdielu na počet objednávok v danom mesiaci). Všetky kartóny sú papierové, nezálohované a nevratné. Nápoje sú balené v priesvitnej fólii.

12. Všetky výrobky odobraté školami alebo školskými jedálňami počas trvania DŠML sú určené výlučne na spotrebu deťmi v priestoroch škôl, resp. školských jedálni a nemôžu slúžiť k tvorbe akéhokoľvek zisku zo strany škôl, resp. školských jedálni. Spoločnosť Danone si vyhradzuje právo kontroly priebehu DŠML.

13. Zodpovednosť' za objednávanie výrobkov majú vždy školy a školské jedálne samy, a to prostredníctvom kontaktov uvedených na stránke www.skolskymliecyprogram.sk alebo získaných od obchodného zástupcu. Rozvoz výrobkov podľa vopred dohodnutých rozvozných dní zabezpečujú spoločnosti INMEDIA a MABONEX SLOVAKIA.

14. Platby za objednané výrobky realizujú školy a školské jedálne pri dodaní výrobkov v hotovosti alebo na účet uvedený na faktúre.

15. Školy a školské jedálne, ktoré sa riadne zapojili do DŠML a počas minimálne 34 týždňov trvania DŠML splnili minimálny odber výrobkov majú nárok na vyber odmeny z katalógu výrobkov dostupného na: www.skolskymliecyprogram.sk (ďalej len „odmena"). Školy a školské jedálne si môžu vybrať odmenu zo skupiny výrobkov podľa výšky získaných bodov na bonusovom konte. Účelom vybranej odmeny je prispieť k modernizácii Školy alebo školskej jedálne.

16. DŠML bude finálne vyhodnotená v júli 2024 po ukončení školského roku 2023/2024. Školy a školské jedálne budú o výsledkoch informované prostredníctvom web stránky DŠML a písomne listom do 18. 9. 2024. Danone informuje školy a školské jedálne o počte bodov dosiahnutých na bonusovom konte, ako aj o postupe objednávania odmeny, na ktorú majú nárok.

17. Odmena vybraná školami a školskými jedálňami bude odovzdaná do decembra 2024.

18. Školy a školské jedálne, ktoré neuhradili všetky svoje záväzky voči organizátorovi alebo hlavným partnerom nemajú nárok na odmenu a nemôžu sa zapojiť do ďalšieho ročníka DŠML.

19. Účasťou v DŠML prejavujú všetky školy a školské jedálne súhlas s týmito pravidlami a zaväzujú sa ich dodržiavať. Kontrolovať' všetky podmienky pre účasť v DŠML a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s DŠML má spoločnosť Danone.

20. Nedodržanie týchto pravidiel sa považuje za hrubé porušenie podmienok DŠML a môže viesť k diskvalifikovaniu Školy alebo školskej jedálne z DŠML bez nároku na odmenu.

21. Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Danone sa riadi vyhlásením o ochrane osobných údajov dostupným na http://www.danone.sk/gdprochrana.html

Archív vyhodnotení DŠML
Cenník je platný od 27. 05. 2024 - 31. 7. 2024 !!
Aktuálny cenník platný
od 27. 05. 2024 - 31. 7. 2024
Dajte nám vedieť, čo vašim
deťom chutí!

Vaše návrhy a podnety zasielajte na lucia.kruzliakova@danone.com.
Ste návštevníkom
0959179